Perak 5A Portal Pembelajaran Interaktif Kerajaan Negeri Perak

Sebuah sistem pembelajaran secara online atau E-learning telah dibangunkan oleh Syarikat Scylla Operation Sdn Bhd yang dikenali sebagai Perak 5A sistem bantuan pendidikan secara online kerajaan Perak telah dilancarkan.

Portal Perak 5A yang menyediakan pelbagai fungsi ini diharapkan dapat membantu pelajar-pelajar sekolah untuk untuk meningkatkan prestasi pembelajaran dan pencapaian mereka kelak.

Perak 5A adalah sebuah sistem berasaskan server (server based system) yang dibangunkan seratus peratus oleh pakar tempatan iaitu syarikat Scylla Operation Sdn Bhd., sebuah syarikat IT Kejuruteraan yang berdaftar dan berpangkalan di negeri Perak.

Perak 5A ialah portal pendidikan milik kerajaan Negeri Perak. Oleh itu, ia dibangunkan khas untuk memenuhi keperluan pendidikan negeri. Sistem pangkalan data (database system) Perak 5A menyimpan, menghubung dan menganalisa data-data semua sekolah di negeri Perak. Melalui sistem perhubungan sebegini, kerajaan Negeri akan mempunyai maklumat-maklumat terkini tentang perkembangan pendidikan di Negeri Perak yang membolehkan sebarang perancangan dibuat dengan lebih tepat dan efektif.

Perak 5A berfungsi sebagai portal yang menyediakan satu sistem bantuan pendidikan secara on-line yang interaktif atau lebih dikenali dengan nama E-Learning. Namun, selain mempunyai ciri-ciri E-Learning asas yang turut dimiliki oleh portal-portal pendidikan sedia ada seperti set-set soalan dan jawapan serta nota-nota pelajaran, ia juga dibangunkan untuk kegunaan bukan sahaja murid-murid, malah ibubapa, guru dan pihak pentadbiran sekolah, daerah dan negeri berasaskan kepada konsep “pembelajaran, pemantauan, persaingan dan sokongan”.

Untuk maklumat lanjut anda boleh melawat Webportal PERAK 5A

English version


A system of online learning or e-learning has been developed by the Company Scylla Operation Co., Ltd. is known as the Silver 5A online education support systems Perak government has launched.

5A Silver portal that provides various functions are expected to help school students to improve their learning performance and achievement in the future.

Silver 5A is a server-based system (server based system) developed one hundred percent of the local experts Scylla Operation Co., Ltd.., A company registered IT and Engineering based in the state.
Silver 5A is government-owned educational portal Perak. Therefore, it was developed specifically to meet the educational needs of the state. Database system (database system) Silver 5A store, connect and analyze data in all schools in the state. Through this kind of communication system, the State Government will have the latest information on the development of education in the State that allows any plans for a more accurate and effective.

5A silver serves as a portal that provides a support system for on-line education, interactive, better known by the name of E-Learning. However, other features of E-Learning foundation, which also belongs to the education portals available as sets of questions and answers as well as lesson notes, it also developed for use not only the students, but also parents, teachers and the school, district and state based on the concept of “learning, monitoring, and support competition”.

For more information you can visit Webportal SILVER 5A