Teknik Membaca Dengan Pantas Dan Berkesan Untuk Pelajar Sekolah Menengah Dan Pengajian Tinggi

Tahukah anda bahawan terdapat tiga (3) teknik membaca dengan pantas dan berkesan yang sangat berguna untuk dikuasai oleh para pelajar. Menguasai teknik membaca dengan pantas dan berkesan untuk pelajar sekolah menengah dan pengajian tinggi adalah kemahiran yang perlu dikuasai dengan sebaik mungkin. Sebagai pelajar anda sudah tentu perlu membaca buku sebanyak mungkin untuk menimba ilmu.

Masalah sering timbul bila ada begitu ramai pelajar yang gagal menguasai teknik membaca dengan pantas dan berkesan. Bukan itu sahaja, kelemahan dalam kemahiran membaca yang baik dan berkesan menyebabkan pelajar tersebut menjadi malas untuk membaca yang akhirnya akan merugikan pelajar itu sendiri.

Ada tiga (3) teknik membaca yang disarankan untuk anda cuba kuasai untuk membantu anda menguasai pelajaran anda. Kami akan terangkan satu persatu teknik membaca dengan pantas dan berkesan ini dengan cara yang muda difahami oleh para pelajar.

Tiga (3) Teknik Membaca Dengan Pantas dan Berkesan untuk pelajar.

1. Teknik Membaca KWLH

2. Teknik Membaca SQ3R

3. Skimming and Scanning

Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca buku dalam kehidupan harian sebagai pelajar. Dalam konteks sekolah bestari, pelajar digalakkan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber.Ini akan menyebabkan mahu tidak mahu anda akan terpaksa membaca. Mereka membaca pelbagai tujuan. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan, pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. Oleh karena itu guru perlu membimbing pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi.

Dalam konteks sekolah, pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut; untuk mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu tajuk atau perkara untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara untuk memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kepahaman tentang sesuatu konsep untuk mengumpul pelbagai teknik membaca yaitu membaca pantas membaca kritis.

Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning, manakala untuk membaca dengan kritis seseorang boleh menggunakan teknik seperti KWLH dan SQ3R.

Teknik Membaca KWLH

KWLH adalah singkatan bagi yang berikut; K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca), W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca), L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca), H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan yang berkaitan (untuk membaca seterusnya), Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah diketahui membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui melakukan pembaca (bahan yang telah dipilih), mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya).

Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya, dan menentukan apakah lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan.

Dalam konteks pengajaran, pelajar dibiasakan menggunakan borang seperti yang di bawah sekiranya dikehendaki menggunakan teknik KWLH.

Teknik Membaca SQ3R

SQ3R ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961). Ia merupakan suatu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan.

SQ3R adalah singkatan bagi;

S (Survey) tinjau

Q (Question) soal/tanya

R (Read) baca

R (Recite) imbas kembali tau nyatakan secara lisan

R (Review) baca semula

Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar, tajuk-tajuk kecil, gambar-gambar atau ilustrasi, lakaran grafik, membaca perenggan pengenalan, dan perenggan terakhir di bagian-bagian buku atau teks. Disini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas yaitu skimming dan scanning.

Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu ciri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasnya. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut, dan ianya menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Pelajar akan coba mencari jawaban kepada soalan-soalan tersebut.

Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencoba mendapat segala jawaban kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Ketika membaca, pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan, berdasarkan perkembangan kepahaman dan keinginan sepanjang melakukan pembacaan. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya.

Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga, setelah selesai membaca pelajar coba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasnya. Pelajar juga boleh coba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca.

Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawaban-jawaban kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal.

Skimming dan Scanning

Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang ringkas seperti sesuatu petikan mau pun bacaan yang lebih panjang seperti buku, jurnal dan majalah. Dalam pembacaan sesuatu petikan, kita hanya memberi perhatian kepada ide penting setiap perengan untuk mendapat gambaran umum. Ide-ide khusus sengaja diabaikan. Dalam pembacaan sebuah buku pula. Fokus kita diberikan kepada bagian tertentu di dalam buku itu seperti pengenalan, prakata, isi kandungan, tajuk utama, rumusan pada akhir bab dan rujukan indeks untuk mendapat gambaran umum tentang perkara yang dibaca.

Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. Pembacaan cara ini boleh melangkau bagian-bagian tertentu yang dipikirkan kurang penting. Ketika kita membaca, kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah dengan pantas mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil memberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. Oleh yang demikian, pembacaan cara ini adalah lebih cepat dari pada pembacaan cara skimming.

Dalam konteks pembelajaran, skimming dan scanning boleh digunakan bersama. Biasanya, kita boleh membaca cara skimming untuk menentukan kesesuaian sesuatu bahan bacaan. Jika bahan berkenan itu didapati sesuai maka kita boleh menggunakan scanning untuk mendapatkan maklumat khusus yang dicari.

Diharapkan dengan menghayati dan memahami 3 teknik membaca yang telah dijelaskan tadi pelajar boleh mempraktikkan untuk memudahkan para pelajar menguasai pelajaran mereka kelak.

Sumber: http://sejarahstpm.blogspot.com

English Version


Did you know bahawan there are three (3) techniques to read quickly and effectively which is very useful to be acquired by the students. Mastering the techniques of reading quickly and effectively to students of secondary schools and higher education is a skill to be mastered as possible. As a student you certainly need to read the book as much as possible to gain knowledge.

Problems often arise when there are so many students who fail to master reading techniques quickly and effectively. Not only that, the weakness in reading skills and effectively cause the student to be lazy to read that will ultimately harm the students.

There are three (3) recommended reading techniques for you to try to master to help you master your subjects. We will explain the techniques individually read quickly and effectively in a manner understood by the young students.

Three (3) Reading Techniques for Fast and Effective for students.

1. Reading techniques KWLH

2. SQ3R Reading Techniques

3. Skimming and Scanning

A student usually had a lot of reading in everyday life as a student. In the context of smart schools, students are encouraged to obtain information from various sumber.Ini will cause like it or not you will have to read. They read a variety of purposes. There was a time when they need to read widely or extensively. There was the time they need to read the intensity or depth. To be an effective reader, students must master and practice some reading technique. Therefore, teachers should guide students to master the techniques of primary level.
In the context of the school, students read for purposes such as the following: to obtain information or facts relating to a particular subject or thing to get an overview of a particular subject or thing to understand a question or explain kepahaman about a concept to collect various reading techniques namely fast read critical reading.

To read fast one can use skimming and scanning techniques, while for critical reading one can use techniques such as KWLH and SQ3R.

Reading techniques KWLH

KWLH stands for the following: K (know) What has been known (before reading), W (Want) What we want to know (before reading), L (Learned) What has been known (after reading), H (how) How to obtain additional relevant information (for further reading), What is clear from these descriptions is known darken or determine what the reader wants to know do (the material has been selected), knowing what they have gained from the most recent reading to determine what further to be obtained (if necessary make further reading).

Reading techniques will enable students to relate existing knowledge to what is read to determine what they have gained from reading, and determine whether further material should be read if you wish to obtain additional information.

In the context of teaching, students accustomed to use the form as below if required KWLH technique.

SQ3R Reading Techniques

SQ3R is critical reading techniques that were introduced by Robinson (1961). It is a method of reading that requires a person to question the suitability of the information contained in a material that is read with tasks that need to be resolved.

SQ3R stands for;

S (Survey) review

Q (Question) question / ask

R (Read) read

R (Recite) recall state oral tau

R (Review) reread

Survey (review) is the step to read to get an overview of what is contained in the material being read. This is done by looking at the headlines, sub headlines, photographs or illustrations, graphic sketches, read the introductory paragraph and the last paragraph in the parts book or text. Here also the student actually reading technique that is fast skimming and scanning.

Question (the question or ask) is the step that requires students to list the characteristics of questions about the text after finding text related to job requirements. The questions will show the reader the desire of information to be obtained from the material, and it serves as a guideline when reading later. Students will try to find answers to these questions.

Read (read) is that the students actually read the text material or actively and try to get all the answers to the questions that have been disenaraikannya before. While reading, students may also be lists additional questions, based on kepahaman development and the desire to do all the reading. Students may also question the opinion or the information was.

Recite (remember) is the third, once you’ve read the students try to recall what has been read and study all the information retrieved. Selection of the appropriate information in the context of reference. Students can also try to answer the questions previously listed without reference to notes or materials that have been read.

Review (re-read) is the final stage. Students read books or parts of the text selectively to confirm the answers to the questions made in the third step. Students will also ensure that no material facts were omitted.

Skimming and Scanning

Skimming and scanning technique is suitable for simple reading material such as a reading passage would no longer like books, journals and magazines. In reading a passage, we only pay attention to the idea of ‚Äč‚Äčeach paragraph to get a general overview. Specific ideas deliberately ignored. In reading a book instead. Our focus is given to specific parts in the book as an introduction, preface, contents, headlines, summary at the end of the chapter and reference index to get an overview of things to read.

Scanning is fast reading for specific information and not to get an overview of the literature. Reading this way can skip certain parts of the thoughtful little importance. When we read, we will move our eyes from top to bottom quickly according to excerpts read pages while focusing on the information sought. Thus, reading this way is much faster than reading skimming way.

In the context of learning, skimming and scanning can be used together. Usually, we can read how skimming to determine the suitability of reading material. If the material is ideal consented then we can use scanning to get the specific information sought.

Expected to appreciate and understand the three reading techniques mentioned earlier students can practice to make it easier for students to master their studies later.

Source: http://sejarahstpm.blogspot.com