Cara Memohon Salinan Sijil PMR,SPM,LCE Atau MCE Hilang

Borang permohonan salinan sijil PMR, SPM LCE atau MCE yang hilang (lost certificate or academic transcript) download di sini. Bagaimana jika sijil SPM hilang? Anda boleh mohon salinan sijil PMR, SPM LCE atau MCE hilang, anda boleh mendapatkan semula salinannya dengan berberapa cara.

Cara Mendapatkan Semula Sijil Peperiksaan yang Hilang

Berikut adalah kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Media KPM untuk panduan anda mendapatkan sijil peperiksaan yang hilang. Sila baca kenyataan di bawah sebagai panduan anda.


Anda boleh memohon salinan PMR, SPM, LCE atau MCE yang hilang anda dari Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan mana-mana antara cara di bawah:

A. Datang sendiri ke kaunter permohonan Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Permohonan akan siap dalam tempoh satu jam jika anda menyediakan maklumat lengkap yang diperlukan. Anda akan dikehendai mengisi borang hilang sijil SPM di kaunter Lembaga Peperiksaan di alamat di bawah.

LEMBAGA PEPERIKSAAN,
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA,
BLOK E 11, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
PRESINT 1,
2604 PUTRAJAYA
(UP: UNIT KECIL SIJIL)
TEL: 03-88843526 / 03-8884 3528 / 03-8884 3031

Anda boleh datang semasa waktu pejabat
*Isnin – Khamis: 8.30 pagi – 4.30 petang
*Jumaat: 8.30 Pagi – 12.30 T.hari – 2.45 petang – 4.30 petang

B. Anda bole membuat permohonan melalui POS.

Untuk cara ini ianya akan mengambil masa selama dua minggu. Anda boleh download borang permohonan hilang sijil SPM di bawah, lengkapkan dan poskan ke alamat di atas.

Sila download Borang Permohonan Sijil PMR,SPM,LCE atau MCE

Sila sediakan Wang Pos atau Moner Order sebanyak RM10.00 untuk bayaran setiap salinan sijil

Selain itu perkhidmatan terjemahan sijil keputusan PMR,SPM dan penyemakan semula keputusan UPSR,PMR,SPM dan SPMU juga boleh diperolehi dari Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Bagaimana jika hilang Sijil UPSR?

Untuk makluman anda salinan sijil UPSR boleh anda perolehi dari sekolah asal anda. Kementerian Pelajaran Malaysia tidak menyediakan salinan sijil UPSR jika hilang.

Bagaimana jika hilang Sijil STPM?

Anda boleh mendapatkan salinan sijil STPM anda dari Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) dengan menggunakan Borang Permohonan Salinan Sijil STPM. Bayaran RM50 akan dikenakan untuk perkhidmatan ini. Selain itu kepada calon yang berminat untuk mendapatkan penyata keputusan STPM sahaja anda boleh berbuat demikian dengan barayan RM20. Untuk maklumat lanjut layari laman sesawang ini.

READ ALSO: Borang Permohonan Salinan Transkrip Akademik Program Matrikulasi Yang Hilang Atau Rosak

English Version

Certificate application form PMR, SPM or MCE lost LCE download here. What if SPM missing? You can request a certificate PMR, SPM or MCE LCE lost, you can retrieve a copy of the Magnum ways.

You can request a copy of PMR, SPM, LCE or your MCE from the Board of Examinations, Ministry of Education, Malaysia using any of the following manners:

A. Come to the counter application Malaysian Examinations Board. Applications can be completed within an hour if you provide complete information required. You will fill missing dikehendai counter SPM Examination Board at the address below.

EXAMINATION BOARD,
MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA,
BLOCK E 11, E COMPLEX,
FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATION,
Precinct 1,
62604 PUTRAJAYA
(UP: SMALL UNIT CERTIFICATE)
TEL: 03-88843526 / 03-8884 3528 / 03-8884 3031

You can come during office hours

* Monday – Thursday: 8:30 am – 4:30 pm
* Friday: 8:30 am – 12:30 T.hari – 2.45 pm – 4.30 pm

B. You can make an application through the POS. For in this way it will take about two weeks. You can download the application form SPM lost below, complete and mail to the address above.

Please download the Application Form Certificate PMR, SPM, LCE or MCE

Please provide Moner Money Order or Order of RM10.00 per copy certification fee

In addition the decision certificate translation services PMR, SPM and reviewing the results UPSR, PMR, SPM and SPMU also be obtained from the Malaysian Examinations Board.

What if the lost certificate UPSR?

For your information a copy of the certificate UPSR you can get from your original school. Ministry of Education does not provide copies of UPSR if lost.

What if lost STPM?

You can get a copy of your STPM certificate from the Malaysian Examinations Council (MEC) using the Application Form Copy of STPM. Payment of RM50 will be charged for this service. In addition to the candidates who wish to obtain statements STPM decision only you can do that with barayan RM20. For more information visit this website.